„POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W REGIONIE POPRZEZ ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP BANIE MAZURSKIE I PŁYWAJĄCEGO SMOKA SSAWNEGO DLA OSP SURMINY”

DOFINANSOWANIE:

358 543,75 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:

768 504,00 zł

Projekt pn. „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W REGIONIE POPRZEZ ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP BANIE MAZURSKIE I PŁYWAJĄCEGO SMOKA SSAWNEGO DLA OSP SURMINY” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 5 – „Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów”, Działania 5.4 – „Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem” oraz Poddziałania 5.4.1 – „Bezpieczeństwo Warmii i Mazur” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zadanie ma na celu wzrost zabezpieczenia gminy na wypadek klęsk żywiołowych, katastrof ekologicznych oraz wypadków drogowych.


„KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W BANIACH MAZURSKICH”

DOFINANSOWANIE:

503 142,68 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:

955 623,99 zł

Projekt pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Efektywność energetyczna”, Działania 4.3 – „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków” oraz Poddziałania 4.3.1 – „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zadanie ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich, przy ul. Konopnickiej 26, 19-520 Banie Mazurskie, na dz. nr geod. 329/8, obręb Banie Mazurskie. W wyniku realizacji prac nastąpi kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej, która doprowadzi m.in. do zwiększenia użyteczności oraz ograniczenia zużycia energii pierwotnej w budynku.


„DARMOWY INTERNET NA TERENIE GMINY BANIE MAZURSKIE”

DOFINANSOWANIE:

64 368,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:

64 368,00 zł

Projekt pn. „Darmowy Internet na terenie gminy Banie Mazurskie” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Zadanie ma na celu zapewnienie dostępu do bezpłatnego internetu na terenie Gminy Banie Mazurskie poprzez budowę sieci publicznych punktów dostępu do sieci WiFi.


„GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W BANIACH MAZURSKICH”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

DOFINANSOWANIE

204 508,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI

398 520,00

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i  w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zadanie ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców msc. Banie Mazurskie, poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Banie Mazurskie.