Załącznik Nr 1 – Projekt Strategii Rozwoju Gminy Banie Mazurskie na lata 2021-2030

Załącznik Nr 2 – Formularz Zgłaszania Uwag


→ WYNIKI PRZEPROWADZONYCH ANKIET DLA MIESZKAŃCÓW ←


SKŁAD ZESPOŁU

Zgodnie z §4 niniejszego zarządzenia, w działaniach grupy roboczej mogą brać udział osoby spoza zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju, dlatego w posiedzeniach Zespołu uczestniczą także mieszkańcy z terenu gminy Banie Mazurskie, niewymienieni w powyższym zarządzeniu.


HARMONOGRAM I TRYB OPRACOWANIA

 

AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU


PODSTAWA PRAWNA

 

 

DOKUMENTY KOŃCOWE


RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH


→ RAPORT Z EWALUACJI EX-ANTE


STRATEGIA ROZWOJU GMINY – WERSJA OSTATECZNA