→ WYNIKI PRZEPROWADZONYCH ANKIET DLA MIESZKAŃCÓW ←


SKŁAD ZESPOŁU

Zgodnie z §4 niniejszego zarządzenia, w działaniach grupy roboczej mogą brać udział osoby spoza zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju, dlatego w posiedzeniach Zespołu uczestniczą także mieszkańcy z terenu gminy Banie Mazurskie, niewymienieni w powyższym zarządzeniu.


HARMONOGRAM I TRYB OPRACOWANIA


PODSTAWA PRAWNA