Możliwość składania wniosków o dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Banie Mazurskie istnieje już od 2016 roku.

Dotacje celowe mogą być udzielane osobom fizycznym do budynków zamieszkałych na obszarze gminy, w odniesieniu do nieruchomości, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, na których budowa zbiorczych systemów kanalizacyjnych, bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

Wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie w wysokości 3000 zł.

Do pobrania:
Uchwała
Załącznik Nr 1 – wniosek o dofinansowanie

Załącznik Nr 2 – oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

Załącznik Nr 3 – zgłoszenie wykonania przyd. oczyszczalni ścieków