[STRONA W TRAKCIE REALIZACJI]


„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 134023N”   

 


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DOFINANSOWANIE:

 2 628 323,41 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:

2 805 656,22 zł

Zadanie ma na celu zwiększenie zarówno bezpieczeństwa, jak i komfortu mieszkańców przemieszczających się drogą na trasie Lisy-Kierzki.


KSZTAŁCENIE MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW


DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

REALIZACJA ZADANIA, POLEGAJĄCEGO NA DOFINANSOWANIU PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW, FINANSOWANA JEST ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY, PRZEKAZYWANYCH PRZEZ MINISTERSTWO ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII, ZA POŚREDNICTWEM WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DOFINANSOWANIE:

33 972,52 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA:

33 972,52 zł

Zadanie ma na celu stworzenie szans rozwoju oraz podniesienie kwalifikacji osób młodocianych.


KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” – MODUŁ II


DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” NA ROK 2022 – MODUŁ II

DOFINANSOWANIE:

2 736 ,25 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA:

2 736,25 zł

Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.


KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” – MODUŁ I


DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” NA ROK 2022 – MODUŁ I

DOFINANSOWANIE:

20 521 ,82 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA:

20 521,82 zł

Zadanie ma na celu zaangażowanie wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, którzy świadczyliby codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.


POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” – MODUŁ I i II (2022 ROK)


DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019 – 2023

DOFINANSOWANIE:

160 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:

200 000,00 zł

Zadanie ma na celu zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym.


POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU


DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019 – 2023

DOFINANSOWANIE:

41 052,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:

51 324,21 zł

Zadanie ma na celu poprawę jakości oraz poszerzenie oferty posiłków serwowanym uczniom ZPO w Baniach Mazurskich, poprzez zakup wyposażenia do stołówki szkolnej.


„AKTYWNA TABLICA”

 

PROJEKT DOFINANSOWANY W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ROZWIJANIA SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH NA LATA 2020-2024

DOFINANSOWANIE:

35 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:

43 750,00 zł

Zadanie ma na celu poszerzenie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz stworzenie dogodnych warunków do rozwoju uczniów.


„PRZEBUDOWA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JAGOCZANACH”

 

ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

(RZĄDOWY PROGRAM WSPARCIA GMIN POPEEGEROWSKICH)

DOFINANSOWANIE:

400 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:

523 974,27 zł

Zadanie ma na celu stworzenie miejsca do organizacji spotkań sołeckich oraz integracji lokalnej społeczności.


„PRZEBUDOWA ULICY ŚWIERKOWEJ W BANIACH MAZURSKICH”

 

ZADANIE DOFINANSOWANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

DOFINANSOWANIE:

187 771,69 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:

417 087,15 zł

Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników drogi, w tym okolicznych mieszkańców.


„PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻABIN”

 

ZADANIE DOFINANSOWANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

DOFINANSOWANIE:

326 842,80 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:

667 460,77 zł

Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników drogi, w tym okolicznych mieszkańców.


PROGRAM PN. „WSPIERAJ SENIORA”

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM PN. „WSPIERAJ SENIORA”

DOFINANSOWANIE:

10 532 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:

13 165 zł

Program ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej.

Program adresowany jest do:

  • osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID-19,
  • w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

„BUDOWA KOSTNICY I KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM W BANIACH MAZURSKICH”

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

ŹRÓDŁEM FINANSOWANIA PROJEKTU JEST FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

DOFINANSOWANIE:

500 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:

873 001,00 zł

Zadanie ma na celu zapewnienie podstawowej potrzeby społeczności, związanej z godnym pożegnaniem oraz pochówkiem najbliższych.


„UTWORZENIE I WYPOSAŻENIE KLUBU SENIOR+ W MSC. LISY”

DOFINANSOWANIE:

143 556,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:

223 869,31 zł

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015- 2020.


„UTWORZENIE I WYPOSAŻENIE KLUBU „SENIOR +” W MIEJSCOWOŚCI WRÓBEL, GMINA BANIE MAZURSKIE”

DOFINANSOWANIE:

124 998,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:

246 128,03 zł

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015- 2020.