„KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W BANIACH MAZURSKICH”

DOFINANSOWANIE:

713 427,76 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:

1 266 251,54 zł

Projekt pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Efektywność energetyczna”, Działania 4.3 – „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków” oraz Poddziałania 4.3.1 – „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zadanie ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich, przy ul. Konopnickiej 26, 19-520 Banie Mazurskie, na dz. nr geod. 329/8, obręb Banie Mazurskie. W wyniku realizacji prac nastąpi kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej, która doprowadzi m.in. do zwiększenia użyteczności oraz ograniczenia zużycia energii pierwotnej w budynku.